Advertentie
.::PAKETTEN
.::Webhosting
 • Particulier
  Ruimte:100MB | PHP,ASP,MYSQL
  Dataverkeer:5 GB
  25 euro per jaar


 • Starter
  Ruimte:200MB | PHP,ASP,MYSQL
  Dataverkeer:20 GB
  35 euro per jaar


 • Meer..

  .::Streaming
 • 15 Luisteraars
  128kbps
  15 euro per maand


 • 25 Luisteraars
  128kbps
  25 euro per maand


 • Meer..

  .::Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Future Webdiensten

  ALGEMENE VOORWAARDEN, voor levering van webhosting door Future Webdiensten, gevestigd en kantoor houdende te Heerhugowaard, Nederland.

  Artikel 1. Definities
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future Webdiensten wordt gesloten. Producten en diensten van Future Webdiensten: de door Future Webdiensten te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Future Webdiensten.

  Artikel 2. Toepasselijkheid
  Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Future Webdiensten . Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Future Webdiensten niet bindend en niet van toepassing.

  Artikel 3. Aanbieding en acceptatie
  Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Future Webdiensten gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Future Webdiensten schriftelijk of per E-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Future Webdiensten heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

  Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst
  Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Future Webdiensten; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiele rekening van Future Webdiensten. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

  Artikel 5. Duur en beeindiging
  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Future Webdiensten kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beeindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Future Webdiensten niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Future Webdiensten heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Future Webdiensten het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beeindigen indien:

  • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

  Artikel 6. Levering en leveringstijd
  Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Future Webdiensten zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

  Artikel 7. Overmacht
  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Future Webdiensten is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. =

  Artikel 8. Prijzen
  Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders is vermeld. Future Webdiensten heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

  Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
  De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Future Webdiensten. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Future Webdiensten het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. Future Webdiensten stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Future Webdiensten kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Future Webdiensten een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geincasseerd of niet aan Future Webdiensten is voldaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geincasseerd of niet worden ontvangen, brengt Future Webdiensten een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Indien abusievelijk een hoger bedrag geincasseerd wordt, dan dient Future Webdiensten het teveel geincasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

  Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
  Het is opdrachtgever toegestaan de op de Future Webdiensten site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware" te respecteren en vrijwaart Future Webdiensten ter van enige aanspraak.

  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
  Het door Future Webdiensten vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Future Webdiensten.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid
  Future Webdiensten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Future Webdiensten weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Future Webdiensten kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Future Webdiensten of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Future Webdiensten. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Future Webdiensten slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Future Webdiensten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Future Webdiensten voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Future Webdiensten. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Future Webdiensten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Future Webdiensten is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Future Webdiensten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Future Webdiensten mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Future Webdiensten . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Future Webdiensten als gevolg daarvan lijdt.

  Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen
  Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

  Artikel 14. Buitengebruikstelling
  Future Webdiensten heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Future Webdiensten niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Future Webdiensten zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Future Webdiensten kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Future Webdiensten gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot €50,- excl. BTW.

  Artikel 15. Reclame
  Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Future Webdiensten vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Future Webdiensten. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

  Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden
  Future Webdiensten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

  Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Future Webdiensten en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 18. Restricties
  Niet toegestaan op de servers van Future Webdiensten zijn:

  • Sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 40% aan downloads toegestaan).
  • Adult/erotische getinte sites en/of andere aanstootgevende sites.
  • Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illegale software.
  • MP3 sites en/of sites met niet relevante audio/video bestanden.

  Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de servers van Future Webdiensten of aan andere servers op het Internet.
  Indien er sprake is van 'onbeperkt' dataverkeer dan gelden de volgende regels: Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Future Webdiensten, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Future Webdiensten. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Future Webdiensten gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.